Algemene voorwaarden

The Hague Network B.V.
 
Artikel 1.          Definities
1.1.           In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.      The Hague Network: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: The Hague Network B.V. handelend onder de namen “Den Haag To Go” en “The Hague’s Finest”, gevestigd aan Achterom 2 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74070363;
b.      klant: de klant die via de website een overeenkomst met The Hague Network is aangegaan;
c.       consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
d.      overeenkomst: de overeenkomst tussen The Hague Network en de klant die via de website tot stand is gekomen;
e.      product: het in het kader van de overeenkomst door The Hague Network te leveren of geleverd product;
f.        website: de website www.denhaagtogo.com en de website www.thehaguesfinest.com die door The Hague Network worden beheerd;
g.      leverancier: het bedrijf waar The Hague Network het product heeft ingekocht.
 
Artikel 2.          Algemeen
2.1.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen The Hague Network en de klant die via de website tot stand is gekomen.
2.2.           Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden afgeweken.
2.3.           Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4.           Indien The Hague Network niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Hague Network in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5.           The Hague Network heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
 
Artikel 3.          Aanbod
3.1.           Ieder aanbod van The Hague Network is vrijblijvend.
3.2.           Het aanbod op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
3.3.           Kennelijke fouten en vergissingen op de website binden The Hague Network niet.
3.4.           De prijzen op de website worden inclusief btw weergegeven.
3.5.           Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
3.6.           Het assortiment van The Hague Network kan te allen tijde gewijzigd worden.
 
Artikel 4.          Gebruiksvoorwaarden
4.1.           Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
4.2.           Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
 
Artikel 5.          Account
5.1.           Op de website kan de klant een account aanmaken. Nadat de klant een account heeft aangemaakt, stuurt The Hague Network een bevestiging daarvan via de e-mail.
5.2.           De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. The Hague Network kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen.
5.3.           Via zijn account kan de klant zijn eigen gegevens inzien en aanpassen.
 
Artikel 6.          Totstandkoming van de overeenkomst
6.1.           De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.
6.2.           Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt The Hague Network de klant via de e-mail een bevestiging. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van The Hague Network heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met The Hague Network.
6.3.           De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 7.          Herroepingsrecht voor de consument
7.1.           De consument kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
7.2.           Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan The Hague Network kenbaar te maken. Dit kan via het e-mailadres [e-mailadres]. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden, maar de consument is daartoe niet verplicht.
7.3.           Indien de consument op elektronische wijze aan The Hague Network kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt The Hague Network na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.
7.4.           Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.5.           De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.4.
7.6.           Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.
7.7.           Het product dient teruggestuurd te worden naar:
The Hague Network B.V.
Achterom 2
2511 AJ Den Haag
7.8.           The Hague Network zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en The Hague Network het product retour heeft ontvangen de betaalde aankoopprijs en de verzendkosten voor het opsturen van de bestelling (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de consument voor een andere wijze van levering dan de door The Hague Network geboden goedkoopste standaard levering) restitueren. Ontbindt de consument de overeenkomst gedeeltelijk en worden niet alle producten teruggestuurd, dan worden de verzendkosten voor het afleveren van de bestelling niet aan de consument gerestitueerd.
7.9.           The Hague Network betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
 
Artikel 8.          Uitzondering op het herroepingsrecht
8.1.           Het herroepingsrecht is niet toepassing op producten die:
a.      Snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
b.      Niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
8.2.           Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 7 geldt niet voor de klant zijnde een bedrijf.
 
Artikel 9.          Uitvoering van de overeenkomst
9.1.           The Hague Network zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
9.2.           The Hague Network is te allen tijde bevoegd zonder de klant daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen.
 
Artikel 10.      Verplichtingen van de klant
10.1.           De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst aan The Hague Network verstrekt correct en volledig zijn.
10.2.           Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
10.3.           Indien het product een voedings- of drinkwaar is, dan is het te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of het product ingrediënten en/of stoffen bevat waarvoor de klant allergisch is of die schadelijk voor de gezondheid van de klant kunnen zijn.
 
Artikel 11.      Verzendkosten en levering
11.1.           De vermelde prijzen zijn excl. verzendkosten.
11.2.           De hoogte van de verzendkosten wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt.
11.3.           De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven afleveradres.
11.4.           Nadat de bestelling is opgestuurd, ontvangt de klant via de e-mail een track & trace-code waarmee de klant het pakket met zijn bestelling kan volgen.
11.5.           Een aan de klant kenbaar gemaakte leveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen.
11.6.           Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat het product aan de klant bezorgd is.
 
Artikel 12.      Facturatie en betaling
12.1.           De factuur wordt via de e-mail naar de klant gestuurd.
12.2.           De website biedt de volgende betaalmogelijkheden:
a.      iDEAL;
b.      Betalen bij ophalen 
c.      Cadeaukaart
12.3.           Er zijn passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.
 
Artikel 13.      Conformiteit
13.1.           The Hague Network staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 
Artikel 14.      Klachten en garantie
14.1.           Indien op een product door de leverancier een garantie wordt verleend, dan staat dat bij de productomschrijving op de website vermeld. De garantie komt de consument toe onverminderd de rechten die de wet de consument toekent.
14.2.           Voor het doen van een beroep op de garantie dient de klant contact op te nemen met de leverancier.
14.3.           De factuur is het garantiebewijs.
14.4.           Elke garantie vervalt in elk geval en een klacht wordt niet (verder) in behandeling genomen indien een gebrek aan het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan The Hague Network of aan de leverancier kan worden toegerekend, zoals gebreken als gevolg van beschadiging, vernieling, ongeval of onjuist of onoordeelkundig gebruik.
 
Artikel 15.      Klantenservice en klachten
15.1.           Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht kan de klant contact opnemen met de klantenservice van The Hague Network.
15.2.           De klantenservice van The Hague Network is op de volgende wijzen bereikbaar:
a.      Via de e-mailadressen: [email protected] en [email protected];
b.      Via het telefoonnummer: 070-8209946 van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur met uitzondering van officieel erkende feestdagen.
15.3.           Bij The Hague Network ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door The Hague Network binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
Artikel 16.      Overmacht
16.1.           The Hague Network is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; transportmoeilijkheden; overheidsmaatregelen.
16.2.           Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier of van een door The Hague Network ingeschakelde derde partij.
 
Artikel 17.      Intellectuele eigendom
17.1.           Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door The Hague Network aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij The Hague Network of bij de leverancier. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van The Hague Network of van de leveranciers te allen tijde te respecteren.
 
Artikel 18.      Aansprakelijkheid en verjaring
18.1.           The Hague Network kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a.      Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
b.      Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
18.2.           De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. The Hague Network is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
18.3.           The Hague Network is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
18.4.           The Hague Network is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Hague Network is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.
18.5.           The Hague Network kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de klant toegepaste inloggegevens.
18.6.           The Hague Network is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
18.7.           Het is de verantwoordelijkheid van de klant het product te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en/of de gegeven instructies en/of het doel waarvoor het product bestemd is.
18.8.           The Hague Network is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
18.9.           Indien The Hague Network aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Hague Network beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van The Hague Network gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van The Hague Network beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.10.           Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens The Hague Network vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens The Hague Network kan aanwenden. Voor de consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.
 
Artikel 19.      Persoonsgegevens
19.1.           The Hague Network verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van The Hague Network raadplegen, zie [link naar privacy beleid].
 
Artikel 20.      Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1.           Op alle met The Hague Network gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
20.2.           Alle geschillen in verband met overeenkomsten tussen de klant en The Hague Network worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar The Hague Network gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat The Hague Network zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.